Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany na studia pierwszego stopnia składa w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty: 

 • świadectwo dojrzałości oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie IRK,
 • kopię dowodu osobistego albo w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu), celem potwierdzenia kopii dokumentu z oryginałem,
 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dodatkowo: Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią. 
Kandydat zakwalifikowany na studia drugiego stopnia dodatkowo składa poza dokumentami wymienionymi powyżej:
 • dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:
 • poświadczenie świadectwa maturalnego / dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939),
 • dokument stwierdzajacy, że świadectwo / dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez ministerstwo edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu,
 • tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu, legalizacji / apostille (jeżeli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, tłumaczenia dokonuje się w Polsce lub za granicą; w przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo należy złożyć legalizację tłumaczenia dokonaną w polskiej placówce dyplomatycznej,
 • zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa / dyplomu, jeżeli dotyczy kandydata. 
Kandydat zakwalifikowany na studia doktoranckie składa w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty: 
 • wypełniony formularz aplikacji na studia doktoranckie,
 • dyplom magistra lub równorzędny oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem (osoby kończące w danym roku studia II stopnia lub jednolite magisterskie w tym samym roku, w  którym ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wydany dyplom ukończenia studiów),
 • życiorys naukowy wraz z opisem zamierzeń badawczych,
 • opinia samodzielnego pracownika nauki,
 • materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe,
 • zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • zgodę właściwej władzy kościelnej (lub Kierownika odpowiedniej Sekcji),
 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Doktoranta (17 PLN -wpłaty na konto 82 1240 5918 1111 0010 4480 8050 – tytułem: imię i nazwisko z dopiskiem ELD);
 • w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELD można okazać po przyjeździe do Polski,
 • dodatkowo: upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią. 
Kandydat zakwalifikowany na studia podyplomowe składa w terminie przewidzianym w harmonogramie: 
 • dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie IRK,
 • kopię dowodu osobistego albo w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu), celem potwierdzenia kopii dokumentu z oryginałem,
 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dodatkowo: Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.