Elektroniczna Legitymacja Studencka

 

Regulamin obrotu elektroniczną legitymacją studencką i elektroniczną legitymacją doktorancką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady wydawania, poprawiania i likwidacji elektronicznej legitymacji studenckiej wystawianej studentom Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie („ChAT”) oraz elektronicznej legitymacji doktoranckiej wystawianej doktorantom ChAT.

2.    Legitymacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej w skrócie „legitymacjami” (w liczbie pojedynczej „legitymacja”).

3.    Studenci i doktoranci, o których mowa w niniejszym regulaminie zwani są dalej „uprawnionymi” (w liczbie pojedynczej „uprawniony”). 

§ 2. 

Legitymacje drukowane są centralnie na podstawie zleceń wystawionych przez dziekanów Wydziałów ChAT.

§ 3. 

Prolongata ważności legitymacji odbywa się po zakończeniu każdego semestru w dziekanacie właściwego Wydziału. 

§ 4. 

1.    Za wydanie oryginału legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 17 PLN.

2.    Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę 25,50 PLN.

3.    Wpłat za wydanie legitymacji dokonuje się na konto bankowe ChAT. 

§ 5. 

1.    W przypadku uprawnionego, któremu wydrukowano legitymację, a który nie podjął studiów i wycofał swoje dokumenty z ChAT, stosuje się postanowienie § 6.

2.  Uprawniony, który otrzymał legitymację, a następnie utracił prawo do korzystania z legitymacji w ChAT zobowiązany jest ją zwrócić do dziekanatu właściwego Wydziału.

3.    Dziekanat unieważnia legitymację w USOS wraz z podaniem przyczyn unieważnienia i umieszcza ją w aktach uprawnionego.

4. Uprawniony, który ponownie uzyskał prawo do korzystania z legitymacji, może korzystać z wcześniej wydanej legitymacji bez dodatkowej opłaty.

5.   W przypadku konieczności wymiany legitymacji ze względu na zmianę danych osobowych uprawniony zwraca legitymację do dziekanatu właściwego Wydziału i wnosi opłatę za wydanie nowego oryginału legitymacji w wysokości 17 PLN.

6.  Jeśli z winy uprawnionego wprowadzono do legitymacji omyłkowe dane, uprawniony zwraca legitymację do dziekanatu właściwego Wydziału i wnosi opłatę za wydanie duplikatu legitymacji w wysokości 25,50 PLN.

7.  W przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji uprawniony zawiadamia dziekanat właściwego Wydziału i wnosi opłatę za wydanie duplikatu legitymacji w wysokości 25,50 PLN.

8.  W przypadku, gdy legitymacja ma uszkodzenie mechaniczne, nieczytelny nadruk, jest niezdolna do odczytu w czytniku stykowym albo bezstykowym, lub gdy nie ma możliwości dokonania na niej prolongaty ważności, uprawniony zwraca legitymację do dziekanatu właściwego Wydziału. Dziekanat zleca ponowny wydruk legitymacji.

9.   Legitymacja z błędami zaistniałymi w trakcie przenoszenia informacji z IRK do USOS, legitymacja co do której odmówiono w jednostce USOS akceptacji poprawności zdjęcia uprawnionego podlega zwrotowi przez uprawnionego do dziekanatu właściwego Wydziału. Dziekanat zleca ponowny wydruk legitymacji. 

§ 6. 

Wadliwe legitymacje są komisyjnie likwidowane, a protokół z likwidacji przechowywany jest dla celów kontrolnych. 

§ 7. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

 

Załącznik do zarządzenia nr 6/2015 J.M. Rektora ChAT    
z dnia 30 kwietnia 2015 r. o wprowadzeniu regulaminu     
obrotu elektroniczną legitymacją studencką i elektroniczną
legitymację doktorancką w ChAT